دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : محمد ترابی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : P.hd پرستاری

شماره تماس : 6-32229934 081

شماره داخلی :22

ایمیل : mtorabi316@gmail.com

شناسه علمی (CV)