دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : نیلوفر ثانی

مرتبه علمی : مربی 

مدرک تحصیلی : ارشد پرستاری - کودکان

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱

شماره داخلی :۱۷

ایمیل :  nsani.7787@gmail.com

شناسه علمی (CV)