دانشگاه علوم پزشکی همدان

خانم اصلاحی ( مدیر آموزش )

خانم کریمی ( کارشناس آموزش )

خانم احمدوند ( کارشناس آموزش )

 

شماره های تماس:

  33339934 الی 33339937- 081

داخلی 1