دانشگاه علوم پزشکی همدان

خانم سهرابی ( کارشناس آموزش )

خانم خدابخشی ( کارشناس آموزش )

خانم اصلاحی( کارشناس آموزش )

 

شماره های تماس:

  33339934 الی 33339937- 081

داخلی 1