دانشگاه علوم پزشکی همدان

سرکار خانم زهره اکبری

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

مسئول آموزش بالینی