دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : مریم مدی نشاط

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : P.hd پرستاری

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱

شماره داخلی :18

ایمیل :Neshat_maryam@yahoo.com 

شناسه علمی (CV)