دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : زهرا پور فرزاد

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : P.hd پرستاری

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱

شماره داخلی :17

ایمیل : Purfarzad7@yahoo.com 

شناسه علمی (CV)