دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : مهسا فداکار

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : ارشد مامایی

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱