دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : فهیمه زمانی

مرتبه علمی : مربی 

مدرک تحصیلی : ارشد پرستاری - داخلی جراحی

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱

شماره داخلی :۱۷

ایمیل : zamanifa89@gmail.com

شناسه علمی (CV)