دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : زهره اکبری

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : ارشد پرستاری - سلامت جامعه

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱

شماره داخلی :۱۷

ایمیل : Z.akbari@umsha.ac.ir

شناسه علمی (CV)