دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشکده پرستاری ملایر در سال  1392 مورد بهره برداری قرار گرفت و این واحد فعالیت خود را با 21 دانشجو شروع کرد.

این دانشکده تاکنون 5 دوره کارشناسی پیوسته پرستاری را پذیرفته و به آموزش آنان اقدام نموده است. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده 154 نفر می باشد. نرخ رشد تعداد دانشجویان پذیرفته شده در سال 96 نسبت به سال افتتاح دانشکده بیش از 600% می باشد.