دانشگاه علوم پزشکی همدان

اهداف دانشکده پرستاری ملایر:

افزایش بهره وری منابع مالی، انساني و فيزيكي

ارتقا نظام مدیریت اطلاعات و فناوری و مدیریت دانش

بسترسازی برای تامین بالاترین خدمات کیفی به ذی نفعان در ابعاد پایه ای حرفه پرستاری

قدم نهادن در مسیر استانداردسازی و کاهش گسست تئوری و عملی

ارتقا دانش و آگاهی اعضاء هیئت علمی و کارشناسان از طریق ایجاد فرصت های مناسب آموزشی و پژوهشی

افزایش انگیزه و اثربخشی کارکنان و اعضاء هیئت علمی

بسترسازی برای عمل مبتنی بر شواهد در عرصه جامعه

تلاش در جهت آموزش تعالی عالی اسلامی با در نظر گرفتن رعایت کدهای اخلاق حرفه ای