دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : سارا عبدلی

مرتبه علمی : مربی 

مدرک تحصیلی : ارشد مامایی

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱